תנאי שימוש באתר ובשירות האיתותים

תנאי שימוש באתר ובשירות האיתותים

 תנאי שימוש באתר www.megamot.co.il

השימוש באתר אינטרנט זה של מכללת מגמות (2012) בע"מ (להלן: מגמות), על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו ("האתר"), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם ("תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות . מגמות שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. למען הסר ספק, הדברים מובאים ומובעים בלשון זכר יחיד לצורכי נוחות בלבד. בהיכנסך לאתר הנך מאשר ומביע את הסכמתך לתנאים אלו:

תנאי השימוש ,הגבלת השימוש והגבלת אחריות
המשתמש מסכים ומצהיר כי הוא עושה שימוש באתר על אחריותו הוא. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של מגמות כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניקה מגמות מסופק למשתמש "AS IS" ומגמות אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירותיה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מגמות וספקי המידע לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו.

המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם, זמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת מגמות ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. מגמות רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. מגמות ו/או ספקיה רשאים להפסיק או לשנות כל מידע, מוצר או שירות המתוארים באתר זה בכל מועד שהוא. כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד ומגמות אינה מתחייבת לעדכן מידע כזה. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זה לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון. האינפורמציה שתינתן מבוססת על נתונים שהתקבלו ממקורות סטטיסטיים מוכרים, מדוחות ו/או מקישורים מונפקים, או ממקורות אחרים אשר נחשבים אמינים. יחד עם זאת, אינפורמציה זו לא אומתה ו/או נבדקה על ידינו ואין מגמות מתיימרת להציגה כמושלמת או כמדויקת או כמהימנה.
הפרסומים באתר זה אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם והם אינם מהווים ייעוץ השקעות. מגמות מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. הפרסומים הם כלליים ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. הנתונים הנכללים בפרסומים באתר זה, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין למגמות כל אחריות לנכונותם ו/או אמתותם.
מגמות וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה, לדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים, שיתקבלו ויעובדו במגמות ו/או באמצעותה אצל צד ג' כל שהוא. מגמות לא תהיה אחראית לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו או עלולים להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכוח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין, לרבות עוולת רשלנות, ודיני המכר.

(Links) קישורים לאתרים אחרים
קישורים לאתרים שאינם של מגמות ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר זה. אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את מגמות כמוסכמה או תומכת, במפורש או במשתמע, בחוות דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים אלה. ל מגמות אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה והוא אינה אחראית, במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין מגמות אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
המשתמש ישתמש בשירות בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שיינתנו באתר זה. מגמות תהיה רשאית לשנות את התנאים הכלליים לשימוש באתר זה, כולם או חלקם. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת בן השאר עפ"י השינויים בשוק ההון ו/או על פי החלטת ספקי המידע ובכללם הבנקים. המשתמש מתחייב לשפות את מגמות בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר.

פטור מאחריות
המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהשימוש במערכת העדכון באינטרנט כרוך בסיכונים רבים הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בנושא והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המשתמש מקבל על עצמו בזה את מלוא האחריות בקשר לסיכונים אלו ולכל תוצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את מגמות מאחריות כל שהיא מנזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או מכל סיבה אחרת.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר שייכות למגמות, והשימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי מגמות.

אבטחה
מגמות עושה שימוש באמצעי אבטחה הנראים לה מתאימים. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. עם זאת מגמות אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באתר. מגמות לא תשא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

כללי
על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל

אזהרה נוספת!
אזהרה! מטרת המידע המועבר בדף זה ("המידע") הינה למטרה לימודית בלבד, להרחבת ידע כללי בשוק ההון בכלל ובשימוש בשיטות מסחר ובשיטת הניתוח הטכני בפרט. מובהר בזאת כי החברה, מנהליה, עובדיה, נותני השירותים לחברה, בעלי המניות ומי מטעמה, אינם בעלי רישיון יועץ ו/או מנהל תיקים על פי הדין הישראלי, ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר עם כדאיות רכישה, מכירה אחזקה והשקעה בני"ע ונכסים פיננסיים. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. דע כי המידע אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכי השקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עלולה להוביל להפסדים. לחברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה יכול ויהיה עניין אישי בכל נושא הקשור במידע ויכול והם מחזיקים בני"ע ספציפי או מסוג המוזכר במידע. המשתמש במידע מוותר על כל זכות תביעה וכל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. דו"ח האיתותים מיועד לבוגרי קורסים של המכללה.
 שירות האיתותים של המכללה ניתן כחלק משירות מלא של חדרי הלימוד האינטראקטיביים. הצפייה וההשתתפות בחדר הלימוד האינטראקטיבי האינטרנטי (להלן: "חדר הלימוד") נעשה למטרה לימודית בלבד, להרחבת ידע כללי בשוק ההון בכלל ובשימוש בשיטות מסחר ובשיטת הניתוח הטכני בפרט. חדר הלימוד משמש גם כזירה להחלפת דעות, לשאול שאלות, ולסייע בהכרה ובשימוש בכלי מסחר שונים ובשיטות מסחר שונות, לרבות בדרך של שיעורים לניתוח טכני ושיעורים אחרים, מוקלטים ו/או ישירים. התלמיד רשאי לעיין במידע הנמצא בחדר הלימוד ולהגיב בצ'אט באופן סביר בין אם הוא בקיא ובין אם או לאו ברזי שוק ההון; יחד עם זאת, התלמיד מוזהר כי פרסום בפורום של המלצה לקנייה, אחזקה, מכירה וכיו"ב של ני"ע ונכסים פיננסיים עלול להוות "ייעוץ השקעות" על פי חוק, ומהוה פעולה אסורה ללא רישיון כדין ועמידה בדרישות החוק.
מובהר בזאת כי החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי המניות ומי מטעמה, הפועלים בחדר הלימוד, אינם בעלי רישיון יועץ ו/או מנהל תיקים על פי הדין הישראלי, והם אינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר עם כדאיות רכישה, מכירה אחזקה והשקעה בני"ע ונכסים פיננסיים. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע בחדר הלימוד משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע בחדר הלימוד עושה זאת על אחריותו בלבד. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששום דבר בחדר המסחר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי השקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עלולה להוביל להפסדים. לחברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה הפועלים בחדר הלימוד יכול ויהיה עניין אישי בכל נושא העולה באתר ויכול והם מחזיקים בני"ע ספציפי או מסוג המוזכר באתר.
המכללה אינה נותנת חסות, אחראית או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים בחדר הלימוד וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של שולח ההודעה. אין להסיק כי המפרסם הודעה מפרסם בזהותו האמיתית ו/או כי יש אמת בפרסומיו. התלמיד מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג בחדר הלימוד נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. חדר הלימוד מיועד לצורכי לימוד וביטוי עצמי בלבד, כאשר הנחת העבודה היא כי המשתתף בחדר המסחר הינו תלמיד בקורסים של החברה או בוגר קורס כאמור הבא להמשיך ולהעשיר ידיעותיו. כל הפועל על סמך הנאמר בחדר המסחר לצרכי השקעה אמיתית פועל בניגוד למטרות חדר הלימוד ולהמלצות המכללה ועושה כן על אחריותו בלבד. על אף המכללה מעריכה כי סוחרי מניות מקצועיים ומשקיעים מתוחכמים, המסוגלים להעריך בעצמם את הסיכון והסיכוי עבורם במסחר בשוק ההון, יכולים למצוא בנעשה בחדר הלימוד עניין מקצועי, המכללה מתריעה בפני כל אחד שלא לעשות שימוש בחדר הלימוד לצרכי השקעה אמיתית.
הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם בחדר הלימוד מגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים ולפיכך אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי המכללה, וכפועל יוצא אין באפשרותה לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע; ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים, פרטים חסרים וחומר העלול לפגוע בגולש ו/או ברגשותיו. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות המכללה בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע לגולש כי בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. בכל מקרה, יש להימנע לחלוטין משידול להשקעות ו/או עבור גוף מסחרי כלשהו ומייעוץ השקעות. המכללה שומרת על זכותה לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו"ב כל הודעה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את המכללה מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת של החברה, תקלה וכל דבר אחר.
אסור ללקוח להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלגולש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות למערכת, תכנים: העלולים לפגוע ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע לרבות תוכן מיני; המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל; המהווים או עשויים להוות לשון הרע; הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות; הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר; המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים. כן חל איסור להעלות קבצים ו/או כל חומר אחר היכול לפגוע במערכות מחשב ו/או בזכויות של צד ג' כלשהו.
הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי המכללה כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה ולהוראות כל דין, המכללה, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין. התלמיד מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט. ג. בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.
במקרה והגולש יתבקש על ידי החברה למסור פרטים אישיים, מסירת פרטים כאמור תהיה נתונה לרצונו החופשי של המשתמש בלבד. עם זאת, אי מסירת פרטים יכולה להגביל את השירותים שיקבל המשתמש מהאתר. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה על פי דין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש הגולש בחדר הלימוד, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי באם בצע הגולש שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי סביר באתר ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש.